Dịch Thơ : Đạo vô ảnh tượng của Nguyện Học thiền sư

Đạo vô ảnh tượng của Nguyện Học thiền sư
Phiên Âm
Đạo vô ảnh tượng,
Xúc mục phi dao.
Tự phản suy cầu,
Mạc cầu tha đắc.
Túng nhiêu cầu đắc,
Đắc tức bất chân.
Thiết sử đắc chân,
Chân thị hà vật?

Dịch ngĩa:

Đạo không có hình bóng cụ thể,
Nhưng nó lại có ngay trước mắt, chẳng ở đâu xa.
Phải tự suy nghĩ mà tìm trong bản thân mình,
Chớ mong tìm được ở người khác.
Nếu tìm [ở người khác] mà được,
Thì đó chẳng phải là "chân đạo" nữa.
Và dù có tìm được "chân đạo",
Thì "chân đạo"sẽ là vật gì?

Nhak dịch;
Hạt đạo vốn đĩ vô hình,
Lại ngay trước mắt, rành rành chẳng sai.
Mỏi mòn hỏi Đạo của ai,
Sao không hỏi Đạo ở ngay tâm mình.
Đạo ai dẫu có tường minh,
Chắc gì đã đúng Đạo mình tìm đâu.
Một khi tìm được Đạo sâu,
Hỏi chi Hạt Đạo sắc màu ra sao ...

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=20863

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home