Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ đệ nhị của Huệ Sinh Thiền Sư

Dịch Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ đệ nhị của Huệ Sinh Thiền SưPhiên Âm

Tịch tịch Lăng Già nguyệt,
Không không độ hải chu
Tri không, không giác hữu,
Tam muội nhậm thông chu.

Dịch ngĩa
Lặng lẽ như vầng trăng trên núi Lăng Già,
Hư không như con thuyền vượt biển.
Biết đúng cái không thì cái không hoá ra cái có,
Và sẽ mặc ý mà đi suốt và đi khắp tam muội.

Nhak dịch :
Thân là trăng lặng trên cao,
Tâm là thuyền nhỏ ra vào hư không.
Biết "Không", lẽ "Có" tất thông,
Ngao du chín cõi cũng lòng bàn tay.

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21268

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home