Dịch Thơ : Chân dữ huyễn của Định Hương thiền sư

Chân dữ huyễn của Định Hương thiền sưPhiên Âm

Bản lai vô sứ sở,
Xứ sở thị châu tông.
Chân tông như thị huyễn,
Huyễn hữu tức không không.

Dịch ngĩa:


[Đạo] vốn không có xứ sở,
Xứ sở của nó chính là cái chân tông.
[Nếu nói rằng] chân tông cũng là huyễn,
[Thì coi] cái "hữu" là huyễn và càng tỏ rõ cái "không" là không.

Nhak dịch:

Đạo trời vốn chẳng nguồn nguyên
Hỏi rằng có phải diệu huyền chân tông?
Chân tông vốn huyễn như không
"Huyễn Không", "Huyễn Có" đều đồng hư không

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21307

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home