Dịch Thơ : Chân tính của Đại Xả thiền sư

Chân tính của Đại Xả thiền sưPhiên Âm

Tứ xà đồng kiệp bản nguyên không,
Ngũ uẩn sơn cao diệc bất tòng.
Chân tính linh minh vô khuể ngại,
Niết bàn sinh tử nhiệm già lung.

Dịch ngĩa:

Đất, nước, lửa, gió cùng chung trong hộp [vật chất, thực ra] vốn là hư không,
Năm yếu tố [làm thành thân thể và tâm trí người ta] tuy như núi cao song cũng chẳng có nguồn gốc.
[Nếu] chân tính thiêng liêng sáng suốt chẳng vướng mắc gì,
Thì có kể chi sự ràng buộc của niết bàn và sinh tử.

Nhak dịch:


Tứ xà dựng cả đất trời,
Hỏi ra mới biết cũng vời hư không.
Ngũ uẩn to nặng vô cùng,
Hỏi ra mới biết không nguồn không nguyên.
Chân tính thấu suốt thâm uyên,
Hỏi ra Sinh Tử hão huyền cả thôi.

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21189

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home