Dịch Thơ : Hãn Tri Âm của Tịnh Giới Thiền Sư

Hãn tri âm của Tịnh Giới thiền sưPhiên Âm


Thử thời thuyết đạo hãn tri âm,
Chỉ vị như tư đạo táng tâm.
Hề tự Tử Kỳ đa sảng sẩm,
Thính lai nhất đạt Bá Nha cầm.


Dịch ngĩa:


Lúc này bàn luận về đạo thì rất ít tri âm,
Chỉ vì ngày nay đạo đã mất "tâm".
Mấy ai được như Chung Tử Kỳ là người sành nhạc,
Mới nghe qua, đã hiểu thấu tiếng đàn của Bá Nha.


Nhak dịch:


Tri âm đàm đạo mấy người ?
Vì nay Tâm Đạo lạc loài chốn nao.
Bá Nha tiếng nhạc thanh tao,
Còn đâu tìm thấy chốn nao Tử Kỳ ?


http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21208

1 comment

Để lại bình luận :...

Home