Hoá vận của Y Sơn Thiền Sư

Dịch Hoá vận của Y Sơn Thiền Sư

Phiên ÂmChân thân thành vạn tượng,
Vạn tượng tức chân thân.
Nguyệt diện vinh đan quế,
Đan quế tại nhất luân.


Dịch ngĩa:


Chân thân [biến hoá] thành muôn vàn hiện tượng,
Muôn vàn hiện tượng cũng là chân thân.
Cũng như cung trăng làm cho cây quế đỏ tươi tốt,
Những cây quế vẫn ở giữa cung trăng.

Nhak dịch:
Đạo kia chỉ một trên đời

Muôn hình biến hoá đổi dời mà ra
Quế dù to, nhỏ, non, già,
Trăng kia là đạo, thoát ra thế nào ?


http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=20698

1 comment

Để lại bình luận :...

Home