Hữu tử tất hữu sinh của Trì Bát Thiền Sư

Dịch Hữu tử tất hữu sinh của Trì Bát Thiền Sư
Phiên Âm


Hữu tử tất hữu sinh,
Hữu sinh tất hữu tử.
Tử vi thế sở bi,
Sinh vi thế sở hỉ.
Bi hỉ lưởng vô cùng,
Hỗ nhiên thành bỉ thử.
Ư chư sinh tử bất quan hoài,
Úm tô rô, tô rô, tất lỵ!


Dịch ngĩa:


Có chết ắt có sinh,
Có sinh ắt có chết.
Chết thì người đời buồn,
Sinh thì người đời vui.
Buồn vui, hai cái đều vô cùng,
Xoay vần từ cái nọ đến cái kia.
Bao giờ đối với chuyện sinh và chết mà không quan tâm đến,
Thì úm tô rô, úm tô rô, thăng nhập.

Nhak dịch:
Đã sinh ra ở trên đời,

Ắt là có lúc phải rời thế gian.
Chết đi vứt hết băn khoăn,
Ắt là khởi sự hạt mầm cái sinh.
Sinh thì vui vẻ linh đình,
Chết thì đau đớn, xót tình oán thân.
Tử Sinh lần lượt đổi vần,
Cái việc Sinh Tử há cần phải lo?
Bao giờ tâm chẳng so đo
Bấy giờ tức khắc qua bờ Tử Sinh


http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21212

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home