Huyễn pháp của Hiện Quang Thiền Sư

Dịch Huyễn pháp của Hiện Quang Thiền Sư


Phiên Âm


Huyễn pháp giai thị huyễn,
Huyễn tu giai thị huyễn.
Nhị huyễn giai bất tức,
Tức thị trừ chư huyền.


Dịch ngĩa:


Phép huyền ảo đều là ảo,
Tu huyền ảo đều là ảo.
[Nếu biết] hai cái ảo đó đều không đến đâu,
Ấy là trừ bỏ được mọi sự huyền ảo.

Nhak dịch:

Pháp là huyễn hoặc chớ theo

Tu là huyễn hoặc chớ neo thuyền lòng
Pháp Tu huyễn hoặc như không
Chấp mê chút ấy sao mong niết bàn.


http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=20706

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home