Dịch Thơ: Quy tịch của Bảo Giác thiền sưQuy tịch của Bảo Giác thiền sưPhiên Âm

Vạn pháp quy không, vô sở y,
Quy tịch, chân như mục tiền ky.
Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ,
Thuỷ thuỷ tâm nguyệt dẫn tâm nghi.

Dịch ngĩa:

Muôn vàn hiện tượng trở về với cái không, không nơi nương tựa,
Trở về cõi tịch mịch thì chân như là cơ trước mắt.
Cái tâm đạt ngộ đã viên mãn không thể chỉ ra được,
[Quan niệm] cái tâm như ánh trăng ở trong nước [chính là phương pháp để] gạt bỏ cái tâm.


Nhak dich;

Vạn pháp cũng chỉ là không
Làm sao có chỗ cho lòng tựa nương
Đạo kia chỉ một con đường
Ở ngay trước mắt mà dường xa xăm
Làm sao chỉ được ngộ tâm
Khác gì đáy nước bóng trăng lững lờ ...

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=20675

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home