Sắc thân dữ diệu thể đệ nhất kỳ của Đạo Huệ thiền sư

Sắc thân dữ diệu thể đệ nhất kỳ của Đạo Huệ thiền sư

Phiên Âm

Địa thuỷ hoả phong thức,
Nguyên lai nhất thiết không.
Như vân hoàn tụ tán,
Phật nhật chiếu vô cùng.

Dịch ngĩa:

Đất, nước, lửa, gió và ý thức,
Vốn dĩ đều là không.
Như đám mây hợp rồi lại tan,
[Nhưng] mặt trời nhà Phật thì soi sáng không cùng.

Nhak dịch:

 
Tứ xà, niệm thức như nhau,
Hư không cũng lại một màu hư không.
Hợp tan mây cuộn tầng không,
Chỉ riêng Tâm Phật rực hồng trời cao.

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=20694
No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home