Sắc thân dữ diệu thể đệ nhị kỳ của Đạo Huệ thiền sư

Sắc thân dữ diệu thể đệ nhị kỳ  của Đạo Huệ thiền sư

Phiên Âm

Sắc thân dữ diệu thể,
Bất hợp bất phân ly.
Nhược nhân yếu nhân biệt,
Lô trung hoa nhất chi.

Dịch ngĩa:

Sắc thân dữ diệu thể,
Bất hợp bất phân ly.
Nhược nhân yếu nhân biệt,
Lô trung hoa nhất chi.

Nhak dịch:

Diệu thể cùng với sắc thân,
Không phân không hợp, ngàn lần chẳng sai.
Cố chấp làm những trò hài,
Khác gì lò lửa mọc vài luống hoa !!!

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=20695

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home