Thành chính giác của Y Sơn thiền sư

Thành chính giác của Y Sơn thiền sư
Phiên Âm


Như Lai thành chính giác,
Nhất thiết lượng đẳng thân.
Hồi hỗ bất hồi hỗ,
Nhãn tình đồng tử thần.


Dịch ngĩa:


Khi đức Như Lai đã thành Chính giác,
[Thì coi] thân của mọi vật đều có lượng bằng nhau.
Điều quanh co cũng trở thành không quanh co,
Trong cái thần trong sáng của con mắt trẻ thơ.


Nhak dịch:


Như Lai chánh quả ngộ thành,
Muôn thân vạn vật một hình như nhau.
Bao nhiêu tục luỵ sạch làu,
Thênh thang đôi mắt một màu trẻ thơ.


http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=20697

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home