Thị đệ tử bản tịch của Thuần Châu Thiền Sư

Dịch Thị đệ tử bản tịch của Thuần Châu Thiền Sư
Phiên Âm
Chân tính thường vô tính,
Hà tằng hữu sinh diệt.
Thân thị sinh diệt pháp,
Pháp tính vị tằng diệt.

Dịch ngĩa:

Chân tính luôn luôn không có tính,
Nó chưa từng có sinh, có diệt,
Thân người là hiện tượng sinh diệt,
(Nhưng) pháp tính thì chưa từng (sinh) diệt.

Nhak dịch:
Chân tâm sao có tính tình,
Bởi vì có Diệt, có Sinh đâu nào?
Chỉ riêng thân xác tanh tao,
Mới lo Sinh Diệt nhuốm màu thế gian.
Pháp tính cứ thế vững vàng,
Xưa nay Sinh Diệt buộc ràng được đâu ...

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21218

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home