Dịch Thơ: Thuỷ Hoả Đệ Nhất Kỳ của Huệ Sinh Thiền Sư

Thuỷ Hoả Đệ Nhất Kỳ của Huệ Sinh Thiền Sư
Phiên Âm

Thuỷ hoả nhật tương tham,
Do lai vị khả đàm.
Báo quân vô xứ sở,
Tam tam hưu tam tam.

Dịch nghĩa:

Nước, lửa ngày ngày thâm nhập lẫn nhau, 
Nguồn gốc của chúng không thể bàn đến được. 
Báo cho anh biết chúng không có xứ sở, 
(Mà chỉ là) cái "nhất như" và cái "nhất như" mà thôi.

Chủ nhân dịch:

Ngày ngày thuỷ hoả tương giao,
Ngọn nguồn ai biết thế nào mà tra ?
Mỏi mòn muốn giải cho ra,
Mà không biết thảy đều là hư không ...

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21269

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home