Dịch Thơ : Vấn Kiều Trí Huyền của Đạo Hạnh thiền sưPhiên Âm
Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim),
Bất tri hà xứ thị chân tâm.
Nguyện thuỳ chỉ đích khai phương tiện,
Liễu kiến như như đoạn khổ tầm.

Dịch ngĩa:
Lăn lóc nhiều giữa cõi phàm trần mà chưa nhận rõ vàng thau,
Chẳng biết nơi nào là chân tâm.
Mong người rủ lòng chỉ cho cái đích và mở ra phương tiện,
Để thấy rõ "như như", khỏi phải khổ công tìm kiếm.

Nhak dịch:
Nhọc lòng tìm kiếm hạt vàng,
Chân tâm vẫn lạc mêng mang cõi nào ?
Cầu người chỉ lối Pháp cao,
Tâm này bừng sáng thoát rào sân si.

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=21263

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home