Đối đáp thơ : Cáo Tật -Thị ChúngAthanh: "Cáo tật" 
Tuổi già sức yếu bệnh giăng vây.
Nhập viện nằm chơi mấy bữa rày...
Sáng sáng mở đài nghe chuyện đó,
Chiều chiều lên mạng hóng tin đây.
Trang thơ mấy đứa vào quăng bút,
Web Táo đôi thằng đứng múa may.
Học hỏi Cụ Đồ, ta cáo tật.
Nhường sân gà chọi lũ choai choai!


Nhak Đáp: "Thị chúng"
Cũng bởi lũ gà chọi quấy vây,
Anh hùng mới phải ráng trận rày,
Lấy thơ quết sạch nơi trần đó,
Đem sách lau khô chốn điên đây.
Lời phú kinh thiên, tay vun bút,
Khí thơ động địa, giấy múa may,
Đến bậc thánh hiền đòi cáo tật,
Lấy ai đánh đuổi lũ choai choai !

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home