Đối đáp thơ: Điệp tự thi 2
Nhak xướng:
Tương tri ly cách kẻ tương tri,
Xuân thì gấp đến, tuổi gấp đi.
Xuân đến, xuân đi, đi lại đến,
Tuổi đi, tuổi đến, đến lại đi.
Người xa, người cách, người xa cách,
Kẻ biệt, kẻ ly, kẻ biệt ly.
Tóc bạc, bạc đầu , đầu bạc tóc,
Bi sầu, bị lụy, lụy sầu bi.


Bài này dùng 22/56 chữ.


HuanYu đáp:
Sắc sắc không không tâm bất thông.
Sắc giới vẫn vương,dục vẫn nồng.
Tâm tĩnh,tĩnh tâm,tâm không tĩnh.
Cấm lòng,lòng dục,dục chiếm lòng.
Tu tâm,tâm loạn,tu tâm loạn.
Thích sắc,sắc không,thích sắc không.
Lục dục,nhục tâm,tâm lục nhục.
Không thông,không sắc,sắc không thông.


Bài này dùng 19/56 chữ.


Koi đáp:
Tuyết tuyết điểm hoa, hoa điểm thi.
Hoa điểm thi, thi điểm mao trùy*.
Hoa hoa tuyết tuyết như lai khách.
Tuyết tuyết hoa hoa tự tứ thi.
Mao trùy, thi khách công thi lực,
Hoa tuyết, mỹ nhân điểm mỹ y.
Mao trùy điểm tuyết điểm duy điểm,
Tuyết hoa lai dã điểm nhân thi.


Bài này dùng 18/56 chữ.


Nhak đáp:
Thẩn thẩn thơ thơ mộng dại khờ
Duyên tình tơ tưởng vẫn còn mơ ?
Duyên còn thơ thẩn còn thơ thẩn,
Tình vẫn dại khờ vẫn dại khờ.
Ai mộng giấc tình, tình say giấc,
Người mơ tơ tưởng, tưởng vương tơ,
Ai người say giấc còn mộng tưởng
Khờ dại vẫn còn say mộng mơ ?


Bài này dùng 17/56 chữ. 


Koi đáp:
Bi ai cho chết cái bi ai! 
Xuân đà chưa hết, tình đà bay... 
Trăng tỏ trăng soi, soi chẳng tỏ, 
Mây say mây quyện, quyện không say. 
Nhớ nhung, nhung nhớ, lòng nhung nhớ, 
Lay lắt, lắt lay, dạ lắt lay. 
Tình bạc, bạc tình, tình phụ bạc, 
Hận ai, ai hận, hận với ai…


Koi đáp:
Than thân, than phận lại than thân 
Thân khổ, khổ thân, lắm nhọc nhằn 
Buồn bực, bực buồn, thân chi khổ 
Nhọc thân, thân nhọc, phận chi bần 
Bực cơn than bực, sao bần cực 
Nhọc nhằn than nhọc, lại phân vân 
Than cực lắm, đời chi cực khổ 
Thân bực phận lắm, buồn khổ hằng.

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home