Đối Đáp Thơ: Vấn ! và Đáp !

Tiêu Phong xướng: Vấn !
Đã bấy lâu nay tớ vắng nhà
Trẻ thì nhông nhổng lớn lê la
Lôi thôi lếch thếch thơ thập thỏm
Nhếch nhác lân la văn kẽo
Thơ chửa ra chi , vần khéo vẽ
Phú vừa đề thử , luật bê tha
Đầu đường cuối nẻo nhìn không thấy
Chỉ thấy ta ngồi chơi với ta !Nhak đáp: Đáp!
Thì bấy lâu nay chẳng ghé nhà,
Nhà giờ đổi chủ lại lê la !
Đường hoàng chẳng chịu, còn thấp thỏm?
Ngay thẳng không ưa, lại kẽo ?
Đã đến đàn thơ còn bày vẽ ?
Cùng chung hội phú vẫn bê tha?
Người đầy thi hội mà không thấy,
Nguyễn Tịch năm nào phải không ta ?
No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home