Đối Đáp Thơ: Bắt Đền III

Ác sao bằng Đức Như Lai, 
Bao nhiêu tăm tối sửa sai một lần, 
Hiền sao bằng Ma Ba Tuần, 
Bao nhiêu không sắc một lần hỏi vay...

Nhân dịp "sửa ác thế", "mà giờ anh có trả không ?". Trò chuyện cùng Rio Kiddo.


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home